Словник археологічних термінів

Словник підготовано Аллою та Марком Котіними, Марціном Матьорою, Альфредом Твардецьким і Вікторією Котенко. Терміни, що в ньому представлено, походять, передусім, з інтернет-сторінок даного проекту.

UA

Eng

RU

PL

Амфора

Amphora

Амфора

Amfora

Амфоріск

Amphoriskos

Амфориск

Amforiskos

Архаїчний

Archaic

Архаический

Archaiczny

Археологічно цілий профіль

Archaeological whole profile

Археологически целый профиль

Pełny profil / pełna forma

Астрагал

Astragalus

Астрагал

Astragal

Бальзамарій

Balsamarium

Бальзамарий

Balsamarium

Білофонний (на білому фоні, на білому тлі)

White-ground

Белофонный

Białogruntowany

Блюдо рибне

Fish plate

Блюдо рыбное

Talerz rybny

Боспорська

Bosporanean

Боспорская

Bosporańska

Браслет

Bracelet

Браслет

Bransoleta

Бронза

Bronze

Бронза

Brąz

Будівельний комплекс

Architectural complex

Строительный комплекс

Kompleks architektoniczny

Вапняковий

Lime/Limestone

Известняковый

Wapienny

Виріб

Artifact/Artefact

Изделие

Przedmiot / artefakt

Відкритий

Open

Открытый

Otwarty

Вінця

Rim

Венчик

Wylew

Воронкоподібна, лійчаста

Funnel shaped

Воронковидная

Lejkowaty

Вотивні

Votive

Вотивный

Wotywny

Гераклейська

Heraclean

Гераклейская

Heraklejska

Глек

Jug

Кувшин

Dzbanek

Глиняний

Ceramic

Глиняный

Gliniany

Голка

Needle

Игла

Igła

Горло

Neck

Горло

Szyja

Горщик

Pot/Little pot

Горшок

Garnuszek

Графіто

Graffito

Граффито

Graffito

Грузило

Weight

Грузило

Ciężarek

Грузило рибацьке

Fishing-net weight

Грузило рыболовецкое

Ciężarek rybacki

Грузило ткацьке

Loom weight

Грузило ткацкое

Ciężarek tkacki

Діпінто

Dipinto

Дипинто

Dipinto

Дно

Bottom

Дно

Dno

Дріт

Wire

Проволока

Drut

Закритий

Closed

Закрытый

Zamknięty

Залізо

Iron

Железо

Żelazo

Заповнення

Filling

Заполнение

Wypełnisko

Зачистка

Cleaning

Расчистка

Doczyszczanie

Зернотерка

Quern-stone

Зернотерка

Kamień żarnowy

Золотий

Golden

Золотой

Złoty

Каліптер

Ridge tile

Калиптер

Kalipteros

Кам'яний

Stone

Каменный

Kamienny

Каструля

Cooking pot

Кастрюля

Garnek

Кераміда

Pan/cover tile

Керамида

Dachówka

Ківш

Saucepan

Ковш

Rondel

Кілік

Kylix/Cylix

Килик

Kyliks

Кільце

Ring

Кольцо

Pierścionek / pierścień

Кільцевий піддон

Ring base

Кольцевой поддон

Stopka w formie (nie-wysokiego) pierścienia

Кістка

Bone

Кость

Kość

Клазомен

Klazomenai / Clazomenae

Клазомен

Klazomenaj

Клеймо

Stamp

Клеймо

Stempel

Кнідська

Knidian

Книдская

Knidyjska

Колхідська

Colchian

Колхидская

Kolchidzka

Коричневоглиняна

Brownware

Коричневоглиняная

Brązowogliniana

Коська

Koan

Косская

Kos

Кремінь

Flint

Кремень

Krzemień

Кубок

Cup

Кубок

Kubek

Лесбоська

Lesbian

Лесбосская

Lesboska

Ліплений

Handmade

Лепной

Lepiony ręcznie

Лощило

Polishing tool

Лощило

Gładzidło

Лутерій

Louterion

Лутерий

Luteros

Маріонетка

Marionette

Марионетка

Marionetka

Мармур

Marble

Мрамор

Marmur

Маска

Mask

Маска

Maska

Мегарська чаша

Megarian bowl

Мегарская чаша

Czarka megaryjska

Мендейская (амфора)

Mendean (amphora)

Мендейская (амфора)

Mende (amfora)

Миска

Bowl

Миска

Miska / misa

Мілетська

Milesian

Милетская

Milezyjska

Монета

Coin

Монета

Moneta

Наконечник стріли

Arrowhead

Наконечник стрелы

Grot strzały

Ніжка

Foot

Ножка

Stopka

Носик

Nozzle

Носик

Palnik

Оранжевоглиняна

Orangeware

Оранжевоглиняная

Pomarańczowogliniana

Орнамент

Ornament

Орнамент

Ornament

Пам’ятка

Object

Памятник

Zabytek

Піфос

Pithos

Пифос

Pitos

Покришка

Lid

Крышка

Pokrywka

Посудина

Vessel

Сосуд

Naczynie

Приміщення

Room / locus

Помещение

Pomieszczenie

Причорноморська

Black Sea

Причерноморская

Związana z regionem Morza Czarnego

Прясельце

Spindle-whorl

Пряслице

Przęślik

Рифлення

Ribbing

Рифление

Żłobkowanie

Рівень

Level

Уровень

Poziom

Родоська

Rhodian

Родосская

Rodyjska

Розкоп

Trench

Раскоп

Wykop

Ручка

Handle

Ручка

Imadło

Самоська

Samian

Самосская

Samijska

Свинцевий

Leaden

Свинцовый

Ołowiany

Світильник

Lamp

Светильник

Lampka

Сережка

Earring

Серьга

Kolczyk

Синопська

Sinopean

Синопская

Synopska

Сіроглиняна

Grayware

Сероглиняная

Szarogliniana

Скло

Glass

Стекло

Szkło

Скляний

Glass/ of glass

Стеклянный

Szklany

Смуга

Stripe

Полоса

Pasek /pas

Солен

Pan/cover tile

Солен

Dachówka (?)

Солонка

Salt cellar

Солонка

Solniczka

Стіна / Мур (форт.)

Wall

Стена

Mur / ściana

Cтiнка

Body

Стенка

Brzusiec

Тарілка

Plate

Тарелка

Talerz

Тварина

Animal/Animal bones

Животное

Zwierzę / kości zwierzęce

Теракотова статуетка

Terracotta figurine

Терракотовая статуэтка

Figurka terakotowa

Тиньк

Plaster

Штукатурка

Tynk

Тип

Type

Тип

Typ

Точило

Grindstone

Точило

Kamień szlifierski

Точильний камінь

Whetstone

Оселок

Osełka

Тригранний

Three-cornered

Трехгранный

Trójgraniasty

Фасоська

Thasian

Фасосская

Tazyjska

Фішка

Counter

Фишка

Żeton

Фрагмент

Fragment

Фрагмент

Fragment

Хіоська

Chian

Хиосская

Chioska

Цвях

Nail

Гвоздь

Gwóźdź

Чаша

Bowl

Чаша

Czarka

Червоноглиняна

Redware

Красноглиняная

Czerwonogliniana

Червонолакова

Red slip

Краснолаковый

Czerwonopolewany

Червонофігурний

Red-figured

Краснофигурный

Czerwonofigurowy

Черепиця

Roof tile

Черепица

Dachówka (?)

Чорнолаковий

Black-glazed

Чернолаковый

Czarnopokostowany

Чорнофігурний

Black-figured

Чернофигурный

Czarnofigurowy

Шар

Layer/Stratum

Слой

Warstwa

Якір

Anchor

Якорь

Kotwica

Яма

Pit

Яма

Jama